1945இல் பிகாசோ முதல் முதலாக லித்தோகிரஃபி (lithography – அச்சோவியக் கலை) கற்றுக்கொண்டு அந்த மீடியத்தில் பல ஓவியங்களை உருவாக்கினார். அதில் எருது என்ற இந்தத் தொடர் புகழ் பெற்றது.

இந்தத் தொடரில் ஒரு எருதை வரைந்துவிட்டு அதைப் படிப்படியாக எளிமையாக்கி, கடைசியில் அவரது ஆந்தைகள் போல மிகச் சில கோடுகளே இருக்கும் எளிமையான வடிவத்தில் முடிக்கிறார்…

1

bull1.jpg

2

bull2.jpg

3

bull3.jpg

4

bull4.jpg

எருதின் உருமாற்றம் வேகம் பிடிக்கிறது. உடலின் மேடு-பள்ளங்கள் முக்கோணங்களாக, சாய் சதுரங்களாக, இன்னும் பல ஜியோமித (geometric) வடிவங்களாக மாறுகின்றன. பிகாசோ யதார்த்தத்தை உருத் திரிக்க (distort செய்ய) தொடங்குகிறார். வலது காதையும் கண்களையும் பாருங்கள். ஒரு ஓவியத்தின் லே அவுட் போலிருக்கிறது இந்த நிலை.

5

bull5.jpg

6

bull6.jpg

இந்தத் தொடர் எந்தத் திசையில் போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்று இந்தப் படத்தை வைத்தே ஊகித்துவிடலாம், இதில் சஸ்பென்ஸ் எதுவும் இல்லை என்றாலும்.

7

bull7.jpg

ஏழாம் நிலையில் எருது முப்பரிமாணத் தன்மை குறைந்து கோட்டோவியமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. முதுகில் தொடங்கிக் கால்கள் வரை செல்வது போன்ற சில சீரான கோடுகளால் ஆகியிருக்கிறது இந்த எருது. முழு உருமாற்றம் பெறுவதற்கு இன்னும் சில இடங்கள்தான் மிச்சம். முந்தைய படத்தில் தலையாக இருந்தது இப்போது கண் ஆகியிருக்கிறது.

8

bull8.jpg

மீண்டும் பல மாற்றங்கள். மேலும் பல பரிசோதனைகள்…

9

bull9.jpg

எருது முழுமையான கோட்டோவியம் ஆகியிருக்கிறது. எளிமையானாலும் எருதின் கம்பீரம் அப்படியே இருக்கிறது. இதில் ‘எடிட்’ செய்ய வேண்டியவை காதும் வாலும்தான்.

10

bull10.jpg

மிகச் சில கோடுகளில் வரையப்பட்ட இந்த அழகான படம்தான் கடைசிக் கட்டம் போல் தெரியும். ஆனால் இன்னும் ஒன்று மிச்சமிருக்கிறது.

11

bull11.jpg

முற்றும். முழுமையான குகை ஓவியம் உருவாகிவிட்டது.

11 ஓவியங்களைக் கொண்ட இந்தத் தொடரைப் பின்னோக்கிய வரிசையில் பார்த்தால் இன்னொரு தொடர் கிடைக்கும்.