பிகாசோவின் சரளமான கற்பனையும் எளிமையும் கைகோர்ப்பதைப் பற்றி என் முந்தைய பதிவான ‘உருவச் சித்திரம்: பிகாசோ’வில் சொல்லியிருந்தேன்.

காட்டாக இரண்டு கோட்டுச் சித்திரங்கள். பல பெரிய ஓவியர்களைப் போல பிகாசோவுக்கும் ஆந்தை பிடிக்கும். முதல் படம் அனேகமாக ஒரே கோட்டில் வரையப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது படம் – இது இன்னும் சிறப்பானது – ஒன்பது கோடுகளில் வரையப்பட்டிருக்கிறது.

 

owl_picasso.jpg
The Owl

owl2_picasso.jpg
Le Hibou, 1946

* பிரெஞ்சு மொழியில் ‘இபு’ என்றால் ஆந்தை.